ਸਾਇਨ ਅਪ


  • ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਦਲੋ
  • ਬੈਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕੋ
  • ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ 2GB ਤੋਂ 100GB ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ
  • 🚀 MP4.to ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ